Overzicht onderwerpen pensioensector gezamenlijk domein

Pensioenfondsen/pensioenuitvoeringsorganisaties en pensioenverzekeraars werken samen in meerdere projecten. Hieronder vind je een overzicht van de resultaten en kun je doorlinken naar pagina’s met meer informatie over het betreffende onderwerp. Via het venster ‘Downloads’ aan de rechterkant van deze pagina kun je de verschillende papers en rapporten rechtstreeks downloaden. 

UWV-paper

De paper bespreekt de voordelen van effectieve en efficiënte data-koppelingen met de UWV Polisadministratie. Deze Polisadministratie wordt gevuld met de wettelijk verplichte Loonaangifte en bevat gegevens over pensioendeelnemers en hun inkomen.
De pensioensector wordt zo in staat gesteld om actuele gegevens over deelnemers aan pensioenregelingen periodiek op één plek op te halen. Een data-koppeling met de UWV-Polisadministratie biedt zodoende gemak voor werkgevers en verlaagt de beheerkosten van pensioenportefeuilles.

Lees meer

UPA-paper

De tweede paper richt zich op de Uniforme Pensioenaangifte (UPA). Deze standaard – die is gebaseerd op de Loonaangifte – biedt pensioenuitvoerders en werkgevers een oplossing waarmee deelnemersgegevens gestandaardiseerd, veilig, volledig en tijdig kunnen worden geleverd vanuit de bronadministratie van de werkgever. De UPA bevat ten opzichte van de Loonaangifte een aantal extra gegevens.

Lees meer

Rapport IRMA voor de pensioen- en verzekeringssector: Een veilige of risicovolle keuze?

IRMA is een mobiele applicatie voor het uitwisselen van persoonsgegevens op een privacy- en gebruikersvriendelijke manier. IRMA is bijvoorbeeld interessant omdat gegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP) van de overheid via IRMA en met toestemming van de consument kunnen worden doorgegeven naar dienstverleners.

Het rapport legt uit op welke manier de sector gebruik kan maken van IRMA voor haar dienstverlening. Om het genoemde doel te bereiken, is in de gevolgde aanpak het accent gelegd op het in kaart brengen wat IRMA precies is en hoe het werkt, het uitwerken van een aantal sectorspecifieke use cases voor het gebruik van IRMA en een detailanalyse van de kansen en uitdagingen van IRMA voor de sector.

De conclusie is dat IRMA een geschikte oplossing is voor het verkrijgen van regie op de eigen persoonlijke gegevens van een gebruiker. De echte meerwaarde van IRMA hangt af van de uitgevers die gekoppeld zijn; met de Basis Registratie Personen heeft IRMA er een aan boord die uniek en strategisch zeer waardevol is. Hierdoor is voor IRMA een bepaald momentum ontstaan dat de impasse rondom dit soort oplossingen lijkt te doorbreken, en is IRMA interessant voor de sector. Zo kan IRMA gebruikt worden voor online authenticatie, het richting levensverzekeraars aantonen dat je nog leeft en het online versneld invullen van formulieren.

Met de IRMA-app kan bij de Stichting CIS worden ingelogd om een rapport met geregistreerde gegevens op te vragen (zie ook: https://stichtingcis.nl/nl-nl/consumenten/startinzageverzoek)

Lees meer

Beheer Rekeningnummer Waardeoverdracht Klein Pensioen

Ten behoeve van waardeoverdracht klein pensioen (WOKP) is afgesproken dat SIVI een lijst met relevante informatie voor het waardeoverdracht proces gaat beheren, en periodiek zal publiceren. Het gaat daarbij met name over de bankrekeningnummers die gebruikt worden in uitgaande en inkomende waardeoverdrachten. Daarnaast geeft het inzicht in de actuele stand van combinaties van pensioenuitvoerders en pensioenadministrateurs. Meer informatie over dit onderwerp kun je opvragen via gerhard.gerritsen@sivi.org.

Verslag (en link naar opname) Webinar Loonaangifteketen

Donderdag 18 maart 2021 namen meer dan 120 personen deel aan het Webinar rond de Loonaangifteketen (LAK). Dit werd georganiseerd door de Pensioenfederatie (gastvrouw Mandy Ros) met ondersteuning van Ad van Leest (APG) en Duco Mansvelder (SIVI).

Lees meer

Bewijs in leven zijn

De processen die instellingen hanteren voor het vaststellen van in leven zijn van uitkeringsgerechtigden die in het buitenland wonen zijn inefficiënt. Dit geldt ook voor de uitkeringsgerechtigden die in Nederland wonen en een uitkering krijgen in het verlengde van individuele levensverzekeringen. Het perspectief is dat uitkeringen op een eenvoudige, efficiënte en kostenbesparende wijze terechtkomen bij de personen die daar recht op hebben. Het rapport bespreekt de mogelijkheden. Duidelijk is dat een uitkeringsgerechtigde woonachtig waar dan ook, binnen 1 minuut kan bewijzen dat hij/zij in leven is.

Lees meer

Quick Scan Impact WTP op gegevensuitwisseling

De primaire vraag die tijdens deze scan centraal stond: “Wat zijn de gevolgen van de voor bedrijfsgrenzen overschrijdende processen waarbij gegevensuitwisseling aan de orde is en standaarden waarde kunnen toevoegen?” Een werkgroep had als opdracht om een snelle analyse uit te voeren op de bestaande gegevensleveringen en om eventueel toekomstige nieuwe leveringen te identificeren. Hierbij is gekeken of de huidige interface en inhoud van de gegevenslevering aan een verandering onderhevig is ten gevolge van de Wet Toekomst Pensioenen. Ook is bekeken of de huidige interface schalingsproblemen gaat ondervinden, doordat er intensiever c.q. frequenter gebruik van zal worden gemaakt. Meer informatie over dit onderwerp kun je opvragen via gerhard.gerritsen@sivi.org.

WW-gegevens ontvangen van UWV

Dit betreft het resultaat van het inventariserende onderzoek WW-gegevens ontvangen van UWV.
Op basis van het onderzoek concludeert de betrokken werkgroep dat gegevenslevering door het UWV de geëigende oplossing is, omdat het UWV over vrijwel alle benodigde gegevens beschikt. Of en wanneer de oplossing kan worden doorgevoerd hangt af van de juridische mogelijkheden en de beschikbare capaciteit bij UWV.

De impact die een overlijden kan hebben op een individuele situatie is groot. De alternatieven om een vrijwillig een nabestaandendekking te verzekeren als een persoon ziek is, zijn beperkt. De werkgroep adviseert dan ook om de uitloopdekking op nabestaandenpensioen ook open te stellen voor personen die recht hebben op ZW. Daarnaast adviseert de werkgroep om actief de vrijwillige voortzetting na 3 en 21 maanden aan te bieden. Dit past in het huidige tijdsbeeld waar zorg en keuzebegeleiding een belangrijke rol spelen. Om dit door de Pensioenuitvoerders uit te kunnen laten voeren is gegevensuitwisseling met het UWV noodzakelijk.

Vervolgwerkzaamheden van betrokken partijen zijn nodig om een en ander verder praktisch handen en voeten te geven. Als duidelijk is hoe om gegaan wordt met de diverse inhoudelijke beleidsvoorstellen kunnen de desbetreffende vervolgwerkzaamheden worden opgepakt. Meer informatie over dit onderwerp kun je opvragen via gerhard.gerritsen@sivi.org.

Lopende projecten

Uitbreiding Beheer Rekeningnummers Waardeoverdracht
Onderzoek of het gewenst/mogelijk is om het beheer rekeningnummers waardeoverdrachten uit te breiden voor de waardeoverdrachten die niet vallen onder de Wet Overdracht Kleine Pensioenen (WOKP). Doelstelling hierbij is dat deze uitbreiding beschikbaar komt voor alle pensioenuitvoerders.

Onderzoek Ondertekenen Documenten
Onderzoek naar welke toepassingen en implementaties van Digitaal Ondertekenen er bestaan binnen de pensioensector. Uiteindelijk resulteert dit in aanbevelingen voor mogelijke optimalisatie en uniformering vanuit het perspectief van deelnemer, werkgever en pensioenfonds/uitvoeringsorganisatie.

Onderzoek Standaard Voor Datauitwisseling met Vermogensbeheer
Als uit onderzoek blijkt dat sprake is van een gemeenschappelijke informatiebehoefte rondom de ontwikkeling van belegd vermogen, dan wordt een uniform format ontwikkeld voor periodieke uitwisseling van gegevens met vermogensbeheerders ten aanzien van (het verloop van) kapitalen ten behoeve van de solidaire premieregeling c.q. de flexibele premieregeling. Dit onderzoek is relevant in perspectief van de komst van het nieuwe pensioenstelsel.

Verkennen Kansen AI
Dit onderzoek geeft overzicht van en inzicht in de kansen van AI voor de pensioensector en beschrijft de randvoorwaarden aan de toepassing. Het accent ligt hierbij op kennisdeling ten aanzien van niet-concurrentiële toepassingen.

Opstellen Businesscase Loonaangifteketen (BC LAK)
De BC LAK geeft een beeld geven van de benodigde investeringen en de verwachte baten voor pensioenuitvoerders bij aansluiting op de LAK. Uitgangspunt voor de BC LAK is en blijft de waarde voor BV Nederland. Bij een positieve BC LAK valt te verwachten dat de eigenaren van de LAK (Belastingdienst, UWV en CBS) bereid zijn extra gegevens en controles toe te voegen aan de Loonaangifte (die daarmee ook Pensioenaangifte wordt). Dit verlaagt de barrière om aan de sluiten op de LAK. Momentum ontstaat door de invoering van het nieuwe pensioenstelsel en de mogelijkheid pensioencontracten zodanig in te richten dat aansluiting op de LAK aantrekkelijk is.

Meer informatie over lopende projecten kun je opvragen via gerhard.gerritsen@sivi.org.

    Heb je een vraag over een van de onderwerpen in het gezamenlijke pensioendomein?

    We helpen je graag verder